สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด คืออะไร


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง (250 ตัวอักษรแรก) :
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบันเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่ ...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 1,904 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 0 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน
Close Window